contract nedeterminat

PĂRŢILE CONTRACTANTE. Prezentul contract este încheiat între Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă. Moldova” (FDD Moldova), Instituție Publică ...

Definition. 37.1 “Contract Education” shall mean educational services that are either: (1) provided by the District for remuneration under contracts with ...

Membership Sitter.ro și abonamentul Premium (Standard +) Membership Sitter.ro. ... servicii oferite de Sitter.ro (Abonamentul Standard Membership Sitter.ro ...

În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 ...

31 дек. 2020 г. ... b) Specificatia de pret; ... de contravaloare a livrdrii bunurilor , precum qi a inldturdrii defectelor lor, pretul ... Magiun/gemuri de.

SADMITEX rNDUsrRrEs s.R.L., cu sediul in Filipegtii de pddure, Str. Morii nr. 909, jud Prahova, telefon: 021.252.71.27, fax 02r.252.22.6g, numdr de ...

3.1 Drepturile comodantului: a) să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract;.

Obiectul contractului il constituie colectarea uleiului uzat pe care il genereaza ... 13 08 02* - alte uleiuri minerale de motor, de transmisie si de ungere.

2 мая 2016 г. ... The new provisions of the Code civil created by ... Art. 1100-2. ... and use of la condition résolutoire: see arts 1183–1184 C.civ.

4 нояб. 2021 г. ... Preţul Contractului şi condiţiile de plată. 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, ...

Use this form to select how your existing Utah Retirement Systems (URS) 401(k) or 457 ... Large Cap Stock Value Fund : stocks that appear to be undervalued, ...

caietul de sarcini, respectiv "Servicii de igienizare si curatenie pentru ... de servicii amplasate pe cele doua cai ale autostrazii A1 Orastie - Sibiu la.

SERVICII DE CURĂȚENIE ȘI COLECTARE SELECTIVĂ. A DEȘEURILOR. 39. Nr. 1 30.06.2016. 1. Părţi contractante. Inspectoratul de Stat în Construcţii- I.S.C. cu ...

g. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele; ... din prezentul contract, la destinația finală indicată de Achizitor.

1 янв. 2016 г. ... valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si a Licentei de Operare Nr. 3/2013 pentru. S.C. ECOLOGIC 3R S.A. in scopul transferarii ...

To my contract iphones below when you up, edge plan and data. They locked is my contract iphones below when connected to offer unless you.

A. OBIECTUL CONTRACTULUI. Obiectul contractului este transmiterea folosintei unui spatiu in suprafata de _____ mp situat in localitatea Zalau, nr.

Durata contractului de închiriere este de 10 (zece) ani de la data semnării ... Anexa 2 – Proces verbal de predare-primire platformă şi a terenului aferent;.

MODEL. CONTRACT DE CESIUNE la Contractul de Antrepriză Generală nr. ... Cesiunea Contractului de Antrepriză Generală menţionat la art.1 se face cu avizul ...

(2) BULBROKERS asigura prestarea serviciilor de intermediere financiara conform paragrafului 1, prin preluarea si transmiterea ordinelor clientului pentru a ...

părţi prin prezentul Contract. 1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de antreprenor şi sunt.

au convenit să încheie prezentul Contract de voluntariat în conformitate cu ... Obiectul prezentului Contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar,.

Aici vor fi introduse și facturile de consum, bonuri de benzină sau alte facturi asemanatoare. Facturare/Încasare/Plați→ Facturi→ Receptionare facturi.

Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, cu sediul în municipiul/oraşul Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, județul/sectorul Dolj, telefon/fax 0251/406666, ...

17 февр. 2021 г. ... Coronavirusul de tip nou (COVID-|. 19. Chirurgie de zi. Cazuri cronice: Ingrijiri medicale paliative hospice). Geriartrie. Reabilitare.

Intervenit între: MOLDOVAN RADU, viceprimar al municipiului Sighișoara, ... 2, zisă “CASA CU CERB”, imobil înscris în C.F. 4511 – Sighișoara.

imobilului teren extravilan / intravilan denumită în continuare LOCATOR ... (4) Prezentul contract de închiriere, după înregistrare la primăria comunei, ...

Clauze obligatorii. 4. Obiectul şi preţul contractului. 4.1- Executantul se obligă să execute Lucrari de constructie cladire ,,Centru de Cercetare si.

rețeaua publică sau privată ce furnizează apa potabilă pentru Client, la care va fi racordat Purificatorului La Fântâna conform prezentului Contract.

Factura se emite in data de 17 a fiecarei luni. ✓ Doresc transmiterea facturii nedetaliate prin serviciul postal, la adresa din contract.

ambalata de furnizorul S.C. LA FANTANA S.R.L. in doze de 19 litri / doza; b) livrarea, lunar, a unui numar de 10 doze de apa / dozator contractat;.

În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al. Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 ...

812 Bacău. Strada 22 Decembrie 22. 0234510074. 0754227625 [email protected] 26. BERILA MIHAIL-LUCIAN. SC MEDICAL PROMT S.R.L..

CAPITOLUL I Părţile contractante. Art. 1. 1.1. SPLT GHEORGHENI, cu sediul în ..............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc.

Bacău. Calea Republicii 64. 0745537525. 0745537525 [email protected] ... Negri. 0234228006 .0722464601. 143. MARZA C. CLAUDIA MARIANA CMI MARZA C. CLAUDIA ...

de servicii medicale de congelare sperma ... Oricand pe parcursul derularii contractului sotul/partenerul donator isi poate schimba optiunile cu.

18 авг. 2020 г. ... Prețul convenit pentru achiziţia și livrarea la sediul cumpărătorului a bordurilor din piatră naturală conform SR EN 1343:2012, ...

15 дек. 2015 г. ... convenit încheierea prezentului contract: договор: ... integrantă al acestui contract. ... reziliere a contractului se va prezenta în.

DIASIL SERVICE. MANAG. GEMEN. SYSTE. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001. SOCIETATE DE SALUBRITATE. CONTRACT de prestare a serviciului de salubrizare.

$1,330 in school year 2021-2022, $1,345 in school year 2022-2023, and $1,360 in school year. 2023-2024. ... &

6 дек. 2013 г. ... Acest Contract de atribuire a Parteneriatului ... În acest Contract, termenii următori vor avea ... cauzat prin reziliere. Dacă acţiunea.

CONTRACT DE COMODAT. Intre subsemnatii: ... 2146 si urmatoarele din codul civil, a intervenit prezentul contract de comodat, in urmatoarele conditi:.

CAPITOLUL I. Partile contractului. Art.1.-contract de arendare se incheie si se executa pe baza prevederilor legii arendarii.

OBIECTUL CONTRACTULUI consta in colaborare imobiliare descrisa la art.2, prin vizionarea aces ... incetare a contractului de listing dintre Agentie.

CONTRACT DE COMODAT ... Art. 1. Prezentul contract se încheie între: ... Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea, de către comodant, cu titlu.

... S.C. ALLEGO TOUR SRL, cu sediul în București, Str. Paul Greceanu nr. ... prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus ...

respectivului ordin. 7.4 Ordinele de începere a lucrărilor emise de către achizitor vor cuprinde categoriile de lucrări ce se dispune a fi executate.

Contractul. 1.1.1.1. "Contract" inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Oferta,. Conditiile de Contract, Specificatiile, ...

Durata contractului de închiriere este de 10 (zece) ani de la data ... Denunţarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părţi, ...

22 авг. 2018 г. ... s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de lucrari ... catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane.

The P may not be placed in a better position (Robinson v Harman; Amann). □ However, in Tabcorp the plaintiff was placed in a better position than if ...

14 дек. 2016 г. ... so-called Smart contracts, defined in the paper as “agreements existing ... machine is in the work of Hero of Alexandria, a first-century AD.

21 мая 2019 г. ... acordarea tichetelor de vacanţă, cu modificările și completările ... 4.2 CONTRACTUL este valabil până la date de ______ cu prelungire prin ...

ic/cu ltu ral, region alism. , religiou s, socioecon ... Media coverage has had a negative impact on the eagles. ... eople in Texa.

Contractul de arendare se incheie ~i se executA pe baza prevederilor Legii ... (1) Obiectul contractului de arendare Ii constituie terenul In suprafa~A de.

CONTRACT DE COLABORARE pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a încadrării unităţilor sanitare cu paturi în nivelul de ...

OBIECTUL CONTRACTULUI. Fideiusorul garanteaza executarea de catre debitor a obligatiei sale de a restitui creditorului suma de bani.

2.4 Pentru garantarea plaților cu bilet la ordin, Beneficiarul va emite bilet la ordin avalizat în nume personal la valoarea mediei achizitiilor lunare din ...

privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto. Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ;. Ţinând cont de prevederile art.2.144-2.146 si art.2.

instalează echipamente aparţinând oricăreia dintre parti și se pune în funcțiune serviciul. ... proces verbal de predare-primire a echipamentelor vor.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.