model cerere concediu odihna 2018

CERERE CONCEDIU DE ODIHNA. Subsemnatul___________ angajat al ______ in functia de ______, solicit efectuarea unui numar de ______ zile de concediu de odihna ...

CERERE DE CONCEDIU DE ODIHNA. Către Presedintele. Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din Romania. Subsemnatul/a ...

CERERE DE ACORDARE. CONCEDIU DE ODIHNA. Subsemnatul. ... va rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna incepand cu data.

CERERE. CONCEDIU DE ODIHNĂ. Domnule Director, ... vă rog sa îmi aprobați prezenta cerere prin care solicit efectuarea a ................. zile din.

Subsemnatul…………………………….………………..domiciliat în Piteşti, str……………………………………….., nr…….., bl………., sc…………, ap………… posesor al B.I. /C.I. seria………, ...

Subsemnatul/-a. , avand functia de. in cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau ,. Serviciul / Biroul / Compartimentul / Statia. va solicit.

CERERE DE CONCEDIU DE ODIHNA –AUDITORI. Catre Seful Biroului de Audit Public Intern. Al Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania.

CERERE DE CONCEDIU DE ODIHNA. Data .CNP.... incepand cu data de …domiciliat(a)in. Aprobat,. Director General. ION -DAN DINU. Ploiesti,.

aprobați concediul de odihnă având în vedere că vacanțele în timpul anului școlar 2018-2019 sunt urmatoarele: - 27 oct. – 4 nov.

Dlui Boris GOLOVIN. Director IMSP Centrul Național de Asistență Medicală. Urgentă Prespitalicească. CERERE CONCEDIU DE ODIHNĂ ANUAL. Subsemnatul (a) ...

cererea pentru efectuarea concediului de odihnă cuvenit pentru anul școlar ______, ... am un număr de ______ zile de concediu de odihnă neefectuat, ...

2 мар. 2018 г. ... 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale ... salariații cumulează le va acorda, la cerere, un concediu fără.

3 янв. 2019 г. ... privind acordarea concediului de odihnă al personalului didactic din ... 1/ 28.02.2017)], se impune unităţilor să ponteze în aplicaţia ...

ANEXAnr.4. Numarul de zile de concediu de odihna suplimentar pe locuri de munca i in funcfie de conditiile de desfa urare a activitatii in cadrul ...

expunerea de motive a Primarului comunei Sîngeru, Județul Prahova, înregistrată la nr.3342/23.06.2017: raportul doamnei Sîrbu Florina Roxana, inspector în ...

10 апр. 2021 г. ... concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ ... Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, concediul de odihnă se ...

SALARIU. BAZA. SUMA. CONCEDIU. ODIHNA. ORE. NOAPTE. CM BUGET. CM. UNITATE. COMPENS. TRANZIT. COMPENSARE. CONCEDIU ... PROFESOR UNIVERSITAR (S).

LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2018. DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,. Subsemnatul(a) ...

AudienŃele solicitate la AJFP Constanta se acordă, în limitele competenŃelor legale atribuite instituŃiei, de către personal.

CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ. Anexez la prezenta documentația justificativă, dacă este cazul. 4. CONCEDIU PLĂTIT FORMARE PROFESIONALĂ. (maximum 10 zile lucrătoare).

pentru acordarea indemnizaţiei pe perioada concediului de acomodare. Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului …

Am luat la cunoștință că plecarea în concediu de odihnă fără aprobarea cererii de către. Rectorul SNSPA duce la desfacerea contractului de muncă. SEMNĂTURĂ.

CERERE DE CONCEDIU. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC. Denumirea programului de formare profesională: (la întoarcerea din concediu se va anexa ...

Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical pentru dl.(a) ... Este în concediu neântrerupt de la ... Avizul comisiei județene de expertiză medicală.

CERERE DE EFECTUARE A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ. Subsemnatul. , având funcția de în cadrul. , vă rog a-mi aproba efectuarea a zile de concediu de odihnă.

CERERE DE CONCEDIU. Aviz favorabil,. Aprobat, ... o Concediu pentru evenimente familiale deosebite: ... Pe perioada concediului voi fi înlocuit(ă) de către.

Concediu Fara Plata pentru STUDII. Nr. zile CFP cumulate de la inceputul anului (rubrica se va completa de. Departamentul RU, ANTERIOR aprobarii cererii de ...

10 zile lucratoare – a se vedea art.2 si 4 din Legea 210/1999 prind concediul paternal. 2 Se va prezenta doar daca este cazul - daca tatal copilului a ...

10 дек. 2015 г. ... Exemplu: În februarie puteți înainta cerere pentru indemnizație de concediu exclusiv pentru ianuarie, februarie sau martie.

Mentionez ca nu am beneficiat de bilet de odihna sau tratament balnear pe anul 2011. Data,. Semnatura,. Se completează de Casa Judeţeană de Pensii.

angajat al Primariei Comunei Agigea, in calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav__________________________ solicit prin prezenta ...

CERERE CONCEDIU SUPLIMENTAR PLĂTIT. Subsemnatul(a) ... Codului Muncii al RM, solicit respectuos acordarea concediului suplimentar plătit.

Subsemnatul (a)……………………………………………….………………………………….. având funcția de…………………………………………………….. prin prezenta vă solicit aprobarea a ……… zile de concediu fară ...

CERERE CONCEDIU FARA PLATA. Subsemnatul/a ______ angajat/a al/a ______ in functia de ______, va rog sa-mi aprobati efectuarea unui numar de ______ zile de ...

solicita suspendarea contractului individual de munca nr. …….../………………. pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la ….…. an/ ani, ...

Cerere de concediu pentru evenimente deosebite in familie ... prin prezenta va rog sa imi aprobati efectuarea a ……. zile de concediu pentru nasterea.

Utilizatorii inteleg ca acest formular este un model oferit de PaySal, ... incetarea suspendarii contractului individual de munca si revenirea din concediul.

a beneficiat de indemnizaţie pentru creșterea copilului în perioada: ... Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, ...

vă rugăm să înaintați până cel târziu la data de 10 decembrie 2017, la Direcția. RUNOS din cadrul U.M.F. - Rectorat, tabelele cu planificarea concediilor, ...

Concurs de titularizare 2017: Disciplina de examen 2017: Limba si literatura română, ... Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2017: ...

MODEL Cerere pentru detașare la cerere prin continuitate în anul şcolar 2021-2022 (*), ... Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2018:.

conform OUG 19/2020 articolul 49. Atasat cererii se află o copie dupa dovada recenzării. Data. Semnătura.

Semnătura. Doamnei Director a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică. Cererea se va completa cu litere de tipar și cu diacritice, conform CI/BI.

La cerere se ataşează declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, ... dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021.

27 янв. 2020 г. ... 5259/12.11.2019). ... în decizia mea de titularizare, nivelul catedrei este ... 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ...

www.anaf.ro. Către. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova. Str. Aurel Vlaicu nr.22 Ploieşti Prahova. CERERE AUDIENŢĂ.

cerere de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2021-2022. (personal didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă ...

Cerere de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual ... DOMNULE DIRECTOR/INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,.

Nr. ______/______. Model. CERERE ADEVERINȚĂ. DOAMNA DECAN,. Subsemnatul/a, ... cerere prin care solicit eliberarea unei adeverințe*.

CERERE-TIP. - model -. Denumirea autoritatii sau institutiei publice . ... Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces ...

În acest sens anexez la această cerere: - copie după permisul de mecanic-locomotivă;. - copie după certificatul complementar pentru mecanici de locomotivă/copia.

CERERE pentru acordarea alocației de stat pentru copii în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau ...

Diriginte/Invatator. AVIZAT,. DIRECTOR. Doamna Invatatoare. Doamna/domnule diriginte,. Subsemnatul/subsemnata,. , parinte/reprezentant legal al elevului ...

limitele competenŃelor legale atribuite instituŃiei, de către personal specializat desemnat de conducerea instituŃiei. ▫ Informarea cu privire la acordarea ...

CERERE DE INCETARE CONTRACT DE MUNCA. Subsemnatul(a) . ... 55 lit b), ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea.

formulez prezenta. CERERE DE EXECUTARE SILITA. Prin care va rog sa puneti in executare silita titlul executoriu . ___________din. , conform caruia debitorul ...

Anexa - model cerere transfer. OM. Domnule Președinte, ... în susținerea cererii de transfer arăt următoarele: - vechimea în funcţia de grefier /etc.

26 февр. 2017 г. ... Regim permise de conducere si certificate de înmatriculare ... sub nr.8908 prelucreaza datele cu caracter personal furnizate.

A. CERERE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE AUTORIZARE/ OBłINEREA/. PRELUNGIREA VALABILITATII CALITATII, după caz a: electricienilor, verificatorilor de.

MODEL CERERE TIP PETIȚIE ... numai destinatarilor abilitați prin acte normative, inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor ...

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.